Регламент на наградите „Логопед на годината“ 2023г.1. Организатор на наградите е платформата „Логопедия.БГ“ базирана в интернет на адрес https://logopedia.bg.

2. Цел на наградите е да подчертаят необходимостта от постоянно проследяване на езиково-говорното развитие на децата и грижата за пациентите от всички възрасти, включително терапията и възстановяването на клинично значимите пациенти.

3. Мисия на наградите е да бъдат отражение и признание за положения труд, себеотдаване и развитие на логопедите като специалисти, както и на приноса им в развитието на професията.

4. Категории на наградите

4.1. Индивидуални награди по региони: за логопед

4.1.1. Региони:

Северозападен регион
Северен централен регион
Североизточен регион
Югозападен регион
Южен централен регион
Югоизточен регион
София град
София област

4.2. Награда признание „Приятел на логопедите“ - за личност или организация подпомогнали в най-голяма степен работата на специалистите през 2022 година.

4.3.Специалната награда на Логопедия.БГ
„Логопед на годината“ се връчва на логопеди, които със своята работа са надхвърлили професионалните си задължения и отговорности или са допринесли изключително за развитието на професията.

Въздействието на тяхната работа може да бъде на местно, национално или международно ниво или комбинация от тях.

Областите на принос могат да включват, но не са ограничени до:
- Добра практика
- Лидерство
- Преподаване
- Проучване/Изследвания
- Въздействие в общността
- Популяризиране на професията
- Отлични постижения в обучение

5. Кой може да номинира специалист или организация за награда?
Всяко пълнолетно лице може да номинира специалист или организация за награда.

6. Срок на номинациите: от 01.02.2023г. 00:01ч. до 15.02.2023г. 00:00ч.
- Номинациите се извършват само на сайта на наградите чрез попълване на специална форма.
- Необходима е само една номинация за да бъде включен специалист или организация в панела за гласуване.

7. Кой може да бъде номиниран?

7.1. В категория „Индивидуални номинации“ може да бъде номиниран всеки логопед, който има завършена бакалавърска, магистърска степен или докторска степен по специалността „Логопедия“. Магистърски степени с „модул Логопедия“ не се признават от организаторите.

7.2. В категория „Организация“ могат да бъдат номинирани всички организации, в чиито екип има назначен логопед отговарящ на условията в т. 7.1. и се извършва логопедична услуга като основна или допълнителна дейност.

7.3. В категория “Приятел на логопедите“ няма ограничение за специалност или сфера на работа на номинираните.

7.4. В категория „Специална награда Логопед на годината“ има изискване за завършена бакалавърска, магистърска или докторска степен по специалността „Логопедия“.

8. Гласуване: започва на 18.02.2023г. от 21:00ч. до 05.03.2023г. 21:00ч.
Гласуването се извършва на сайта на наградите https://logopednagodinata.bg в секция Гласуване.

9. Кой може да гласува?
Всяко пълнолетно лице има право да гласува само веднъж.

10. Гласуването е отворено за категориите: индивидуални номинации, организация, „Приятел на логопедите“.

10.1. Специалната награда „Логопед на годината“ се връчва от организаторите на наградите. В случай на липса на единодушие ще бъде свикано три-членно жури, което да се произнесе за носителя на специалната награда.

11. Задължения и права на номинираните специалисти и организации

11.1. Задължения

11.1.1. След като организаторите се свържат с лице/организация номинирано/а за награда е необходимо да получат неговото писмено съгласие в декларация, която ще му бъде изпратена от организаторите на посочения в номинацията негов имейл . Необходимо е да бъде изпратена обратно на организаторите на имейл info@logopedia.bg в рамките на 24 часа.

11.1.2. След съгласие, номинираното лице/организация е задължено в рамките на два дни да попълни анкетна карта и да изпрати две снимки: портретна и в цял ръст или лого за организация. Допълнително се представят документи за завършена специалност (сканирано копие или снимка) за индивидуалните номинации.

Частно практикуващите логопеди номинирани за награда задължително представят удостоверение за вписване на тяхната фирма в Търговския регистър(сканирано копие или снимка).
Представените документи служат само за потвърждение и няма да бъдат използвани за други цели.

- Документ за завършена специалност не се изиска за категорията „Приятел на логопедите“.

11.1.3. След прием на номинацията и успешно подаване на необходимата информация към организаторите номинираното лице/организация се задължава да разпространява информацията за целта и мисията на наградите като публикува уеб адреса на наградите и линк към събитието от Фейсбук в социалните мрежи/ на своя уеб сайт и др., да споделя със своята общност добри практики (безплатна информация под формата на лекции, видеа, срещи и др.) и да работи за повишаване на информираността за работата на логопедите в обществото.

11.1.4. Наградите се получават лично, по време на церемонията. В случай, че номинираните и спечелилите не могат да присъстват по уважителни причини следва да уведомят организаторите и да посочат лице, което да получи наградата им. Награди и грамоти, които не са получени лично няма да бъдат изпращани по куриер.

11.2. Права на номинираните лица/организации

- Всяко лице/организация, което е получило номинация за наградите има право да се откаже от участие.

- Всяко лице/организация, което е получило най-голям брой гласове при гласуването получава наградата за съответната категория(или регион).

11.3. Задължения на организаторите

11.3.1. Организаторите на наградите се задължават да се свържат с всеки от номинираните и своевременно да го уведомят за неговата номинация.

11.3.2. Организаторите на наградите се задължават да публикуват информация за номинираните коректно и точно.

11.3.3. Организаторите на наградите се задължават в случай на възникнала необходимост да представят пред компетентните органи извлечения от базата данни, на чиято база са публикували/представили резултатите от гласуването за наградите.

11.4. Права на организаторите

11.4.1.В случай, че организаторите не получат необходимата им информация своевременно имат право да откажат участие на номинираното лице/организация.

11.4.2. В случай, че номинирано лице/организация не отговаря на критериите за номиниране - организаторите имат право да откажат номинация и достъп до участие за наградите.

11.4.3. В случай, че номинираното лице престъпи закона, използва омразна реч или има други противообществени прояви, както и прояви неуважение към наградите и организаторите, както и към логопедичната общност – организаторите имат право да му откажат достъп до участие за наградите и да го дисквалифицират.

11.4.4. Организаторите ще проверят подадените гласове и ако има установено нарушение е възможно номинирано лице/организация да бъде дисквалифицирано за установеното нарушение. Нарушенията могат да бъдат в две посоки:

А) Получаване на допълнителни гласове като се използват допълнителни технически средства (дирекни или косвени) с цел повишаване на позицията на номинирания по време на гласуване, за да получи по-висока позиция в сравнение с останалите си колеги. При установено нарушение от този вид следва директна дисквалификация на виновната страна и ще бъде отказан достъп до номинация в следващото издание на Логопед на годината.

Б) Некоректно и нарочно подаване на гласове от участници, техни близки или други трети лица като се използват допълнителни технически средства (директни или косвени) с цел нарочно установяване на нарушение към номиниран участник, от което може да последва дисквалификация на участника в гласуването. Ако бъде установено подобно нарушение ще бъде образувано вътрешно разследване и взето решение, което ще бъде известено само към виновните страни. В случай на установено нарушение от страна на участник в гласуването, негови близки или трети лица срещу друг участник в гласуването то следва директна дисквалификация на виновната страна и ще бъде отказан достъп до номинация в следващото издание на Логопед на годината.

11.4.5. Организаторите имат право да записват церемонията и интервюта с номинираните/спечелилите участници и да ги използват за следващи маркетингови цели. Записите са собственост на организаторите.

12. Специален случай
Един от организаторите на кампанията - Ивелина Александрова обявява конфликт на интереси, тъй като е практикуващ логопед, който по регламент може да бъде номиниран. В случай, че има номинации за нея те няма да бъдат включвани в „Гласуване“ на сайта.

12. Допълнителни разпоредби
В случай на възникване на спор двете страни се стремят да постигнат съгласие и да разрешат казуса помежду си.
В случаите когато това е невъзможно казусът следва да се представи пред компетентен български съд.