Регламент на вторите годишни награди на Логопедия.БГ 2024г.


 

1.    Организатор на наградите е платформата „Логопедия.БГ“ базирана в интернет на адрес htpps://logopedia.bg .

2.    Цел на наградите е да подчертаят необходимостта от постоянно проследяване на езиково-говорното развитие на децата и грижата за пациентите от всички възрасти, включително терапията и възстановяването на клинично значимите пациенти.

3.    Мисия на наградите е да бъдат отражение и признание за положения труд, себеотдаване и развитие на логопедите като специалисти, както и на приноса им в развитието на професията.

4.   Категории на  годишните награди на Логопедия.БГ 2024:

 

10 категории:

13 награди плакет+грамота

Грамоти за второ и трето място

 

1.   Област частна практика

1.1.     Индивидуална частна практика(1/2/3 място)

1.2.     Център  (двама и повече логопеда)  или  мултидисциплинарен екип (логопед+психолог+(рехабилитатор/кинезиотерапевт/

ерготерапевт)+…1/2/3 място

 

2.   Област Образование

Детска градина / училище:

- индивидуално 

- като част от екип

 

3.   Област Здравеопазване

Болница, ДКЦ, поликлиника и др./важи и при сключен договор с тях, не е задължително да са работодател/

-Индивидуално или като част от екип

 

4.   Област Социални услуги

4.1.     Индивидуално

4.2.     Екип

 

 

5.   Област НПО

-        Логопед към НПО(индивидуално или като част от екип)

 

6.   Любим университетски преподавател в област Логопедия

 

7.   Най-добра: книга, учебник  в област Логопедия издадена през 2023г.

 

 

8.   Най-добро обучение /курс за логопеди проведено през 2023г.

 

9.   Приятел на логопедите

 

 

10.Специална награда „Логопед на годината“

 

 

 

 

4.1. Специалната награда на Логопедия.БГ

„ Логопед на годината“ се връчва от организаторите на логопеди, които със своята работа са надхвърлили професионалните си задължения и отговорности или са допринесли изключително за развитието на професията.

Въздействието на тяхната работа може да бъде на местно, национално или международно ниво или комбинация от тях .

Областите на принос могат да включват, но не са ограничени  до:

-        Добра практика

-        Лидерство

-        Преподаване

-        Проучване/Изследвания

-        Въздействие в общността

-        Популяризиране на професията

-        Отлични постижения в обучение

5.   Кой може да предложи специалист или организация за награда?

Всяко пълнолетно лице може да номинира специалист или организация за награда. Задължително е да направите ясно и конкретно описание защо се номинира съответния специалист, какви негови постижения можете да посочите.

6.    Срок на приемане на предложенията за награда(номинации): от 06.01.2024г. 00:01ч. до 26.01.2024.г. 00:00ч.

-        Номинациите се извършват само на сайта на наградите чрез попълване на специална форма.

-        Необходима е само една номинация за да бъде включен специалист или организация в панела за гласуване, ако съответния специалист отговаря на условията за това.

 

7.    Кой може да бъде номиниран ?

Може да бъде номиниран всеки логопед, който има завършена бакалавърска, магистърска степен или докторска степен по специалността „Логопедия“. Магистърски степени с „модул Логопедия“ не се признават от организаторите. Желателно е специалистите да имат минимум 5 години доказуем стаж по специалността.

 

-          В раздел „Организация“/„Екип“ могат да бъдат номинирани всички организации/екипи , в които има назначен логопед, извършва се логопедична дейност като основна или допълнителна дейност.

 

-        В категория „Любим университетски преподавател в област Логопедия“ могат да бъдат номинирани всички преподаватели, включително асистентите, от катедри „Логопедия“ . Необходимо е ясно и точно да бъде описано във формата защо се номинира съответния преподавател. Не е разрешено да бъдат номинирани преподаватели, които водят дисциплини извън логопедичните такива.

 

-          В категория „Най-добра книга/учебник“ могат да бъдат номинирани издания от 2023г. Могат да кандидатстват всички издателства: частни и университетски. Задължително е книгата/учебника да бъде пряко свързана с логопедичната теория и практика. Желателно е да има поне едно налично копие от книгата/учебника, което да изпратите на организаторите.

 

-        В категория „Най-добро обучение“ могат да бъдат номинирани всички обучения с логопедична насоченост, независимо дали са осъществени от частни организации или от университет/държавни/общински/НПО и т.н. Ако номинирате в тази категория ще бъде необходимо при поискване да изпратите на организаторите документ, с който да удостоверите, че сте го преминали.

 

-        В категория “Приятел на логопедите“ няма ограничение за специалност или сфера на работа на номинираните.

 

-        В категория „Специална награда Логопед на годината“ има изискване за завършена бакалавърска, магистърска или докторска степен по специалността „Логопедия“.

 

-        Възможно е участие в само една от категориите, в един раздел. Това означава, че ако логопедът, който е номиниран е част от екип или от център, НПО, детска градина, училище и т.н. той трябва да реши дали да се яви индивидуално или като част от екипа. Не е разрешено един специалист да участва в повече от един раздел на наградите. Ако логопедът се яви самостоятелно-екипът му не може да бъде номиниран и обратното.

 

-        В категории „обучение“, „учебник/книга“ и „университетски преподавател“ е възможно един логопед да има повече от една номинация в различни категории.

 

-        Всички номинирани специалисти ще бъдат уведомени по имейл. При съгласие за участие от тяхна страна следва да изпратят на организаторите в едноседмичен срок следните документи:

 

·       удостоверение за образование,

·       снимка/лице и в цял ръст/,

·       кратка информация за образование, постижения (максимум 1000 знака).

·       В допълнение лого (ако организацията има такова), съгласие от страна на работодател (ако специалистът е на трудов договор).

 

-        Важно: Логопедия.БГ не изисква заплащане нито от номиниращите, нито от участващите специалисти.

 

8.    Гласуване: започва на 06.02.2024г. от 21:00ч. до 29.02.2024г. 21:00ч.

-        Гласуването се извършва на сайта на наградите htpps://logopednagodinata.bg

 

9.   Кой може да гласува?

 

Всяко пълнолетно лице има право да гласува само веднъж.

Моля, имайте предвид, че организаторите стриктно проследяват всеки глас и в случай на опит за манипулация логопедът ще бъде дисквалифициран със забрана за следващо участие в наградите.

 

10.                  Гласуването е отворено за категориите : индивидуални номинации, организация, обучение, книга/учебник, университетски преподавател, „Приятел на логопедите“.

-        Специалната награда „Логопед на годината“ се връчва от организаторите на наградите. В случай на липса на единодушие ще бъде свикано четири членно жури, което да се произнесе за носителя на специалната награда.

 

11. Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 30.03.2024г. в Гранд хотел Пловдив.

-        Участниците в конференция „Приложна логопедия“ 2024г. със закупен билет имат включен в него коктейл и участие в церемонията. Не е необходимо да закупуват отделен билет, освен в случаите, когато искат да бъдат придружени от друго лице-без билет. За да присъствате само на церемонията и на коктейла след нея следва да си закупите билет „коктейл и награждаване“ от тук: https://events.logopedia.bg/registration.

 

12.        Задължения и права на номинираните специалисти и организации

12.1.    Задължения

След като организаторите се свържат с лице/организация номинирано/а за награда е необходимо да получат неговото писмено съгласие в декларация, която ще му бъде изпратена от организаторите на посочения в номинацията негов имейл . Необходимо е да бъде изпратена обратно на организаторите заедно с другите документи на имейл info@logopedia.bg

-        След съгласие, номинираното лице/организация е задължено да изпрати две снимки: портретна и в цял ръст или лого за организация. Допълнително се представят документи за завършена специалност (сканирано копие или снимка) за индивидуалните номинации.

-        Частно практикуващите логопеди номинирани за награда задължително представят удостоверение за вписване на тяхната фирма в Търговския регистър (сканирано копие или снимка). Представените документи служат само за потвърждение и няма да бъдат използвани за други цели.

-        Ако сте участвали в предишното издание на наградите-не е необходимо да изпращате удостоверение за образование и за вписване в търговски регистър.

-        Документ за завършена специалност не се изиска за категорията „Приятел на логопедите“.

-        След прием на номинацията и успешно подаване на необходимата информация към организаторите номинираното лице/организация се задължава да съдейства на организаторите в разпространяването на информацията за целта и мисията на наградите като публикува уеб адреса на наградите и линк към събитието от Фейсбук в социалните мрежи/ на своя уеб сайт и др., да споделя със своята общност добри практики (безплатна информация под формата на лекции, видеа, срещи и др.) и да работи за повишаване на информираността за работата на логопедите в обществото.

13.        Наградите се получават лично, по време на церемонията . В случай, че номинираните не могат да присъстват по уважителни причини следва да уведомят организаторите и да посочат лице, което да получи наградата им. Награди и грамоти, които не са получени лично няма да бъдат изпращани по куриер.

 

 

14.Права и задължения на номинираните лица/организации и организаторите

 

Права на номинираните:

-        Всяко лице/организация, което е получило номинация за наградите има право да се откаже от участие.

-        Всяко лице/организация, което е получило най-голям брой гласове при гласуването получава наградата за съответната категория.

 

14.1.Задължения на организаторите

14.1.1.Организаторите на наградите се задължават да се свържат с всеки от номинираните и своевременно да го уведомят за неговата номинация.

14.1.2.Организаторите на наградите се задължават да публикуват информация за номинираните коректно и точно.

14.1.3.Организаторите на наградите се задължават в случай на възникнала необходимост да представят пред компетентните органи извлечения от базата данни, на чиято база са публикували/представили резултатите от гласуването за наградите.

 

14.2.Права на организаторите

 

В случай, че организаторите не получат необходимата им информация своевременно имат право да откажат участие на номинираното лице/организация.

В случай, че номинирано лице/организация не отговаря на критериите за номиниране - организаторите имат право да откажат номинация и достъп до участие за наградите.

В случай, че номинираното лице престъпи закона, използва омразна реч или има други противообществени прояви, както и прояви неуважение към наградите и организаторите, както и към логопедичната общност – организаторите имат право да му откажат достъп до участие за наградите и да го дисквалифицират.

В случай на какъвто и да е опит да бъдат манипулирани резултатите от гласуването чрез технологии, устройства, спам и други технически или индиректни средства -номинираното лице/организация ще бъде директно дисквалифицирано и ще му бъде отказан достъп до номинация за следващите награди.

Организаторите имат право да записват церемонията и интервюта с номинираните/спечелилите участници и да ги използват за следващи маркетингови цели. Записите са собственост на организаторите.

 

15.Специален случай

Един от организаторите на кампанията-Ивелина Александрова обявява конфликт на интереси, тъй като е практикуващ логопед, който по регламент може да бъде номиниран. В случай, че има номинации за нея те няма да бъдат включвани в „Гласуване“ на сайта.

 

16.       Допълнителни разпоредби

В случай на възникване на спор двете страни се стремят да постигнат съгласие и да разрешат казуса помежду си.

В случаите, когато това е невъзможно, казусът следва да се представи пред компетентен български съд.

 

 

 

 

https://logopednagodinata.bg/

© 2024 logopedia.bg